Harmónia a Mindenséggel – Manifesztálás

A pozitív gondolkodás és a vonzás törvénye a spiritualitással és a New Age eszmékkel foglalkozó emberek alapgondolatai közé tartoznak. Eszerint a pozitív vagy negatív gondolatok pozitív vagy negatív tapasztalatokat hoznak az emberek életébe. Ez a hasonló energia hasonlót vonz tételén alapszik.

Az eszme a 2006-ban megjelent Titok című film miatt óriási visszhangot kapott, majd a különböző írók – mint Louise Hay, Esther Hicks, Rhonda Byrne és még sokan mások – világszerte népszerűvé tették. A vonzás törvényének újjáélesztett és modernizált változatát manifesztáció néven tették ismertté. Ez a különböző önsegítő módszerekre utal, amelyek az egyén kívánságait mentálisan vizualizálva valóra tudja váltani.

Nincs új a nap alatt, ugyanis ez az egész több mint száz éves múltra tekint vissza. Az ezoterikusabb gondolatrendszerek előtt már filozófusok, teológusok, üzletemberek és írók hirdették a vonzás törvényét. Sok vallási irat is tartalmaz hasonló gondolatokat. Az 1800-as években és az 1900-as évek első évtizedeiben több könyv is megjelent a témában. Ezek közül kiemelkedő Ralph Waldo Trine (1866-1958) filozófus és állatvédő aktivista könyve, amelynek címe Harmónia a Mindenséggel. A mű 1897-ben jelent meg és akkora sikere volt, hogy 20 nyelvre fordították le. Idehaza 1905-ben jelent meg az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T. kiadásában. Ralph szerint: “A vonzás törvénye szüntelenül működik az egész Világegyetemben, és az egyetlen nagy és soha nem változó tény vele kapcsolatban az, amit már megállapítottunk, hogy a hasonló a hasonlót vonzza.”

Ebből a műből szeretnék most az Olvasónak hasznos gondolatokat szemezgetni, méghozzá nem is keveset, mert tele van szellemi kincsekkel, ami bátoríthatja és inspirálhatja az embert.

Miskolci László

Lelked fogékony legyen, hogy a Világegyetem ragyogása bearanyozhassa.

Korlátolt meddő hit nem foglalja magába a Számtalan forrásból sugárzó ragyogást.

Vesd el az előítélet béklyóit. Tiszta lelkedbe világosságot bocsáss, mely tökéletes, mint az igazság s fölér az égig.

Hallásod tiszta legyen a csillagok néma rezgése és a természet hangja iránt.

Szíved úgy forduljon az igazság és jóság felé, mint a növény a nap felé.

Ekkor ezer láthatatlan kéz nyúl le érted és fölemel a teljes béke magasságába.

Az égbolt minden hatalma gyarapítja erődet. Ne félj, vesd el magadtól a kishitűséged. Vértezd föl magad bátorsággal.

 

Mindenki önmaga építi világát. Belsőnkben építünk és egyúttal a külvilágból vonzunk. A gondolat az az erő, mellyel építünk, mert a gondolatok az erők.

A láthatatlan eszmében képződik előbb minden és csak aztán ölt látható anyagi alakot a valóságban. Az ok birodalma láthatatlan, az okozat birodalma érzékelhető.

Isteni következetesség uralkodik a Világegyetemben. Az ember akaratát folytonosan Isten akarata veszi körül.

A nagy Világegyetem törvényekből áll csupán. A végtelen élet és hatalom e szellemét nevezem Istennek. Magába foglal mindent, tőle ered minden és kívüle nincs semmi. Tehát mi ő benne élünk és működünk, s ő benne rejlik a létünk. Lényegében és minőségben nem különbözik Isten és az ember csak fokozatban van különbség.

Ismerjük föl, hogy a bennünk működő Végtelen Hatalom, mely a Világegyetemben mindent teremtett s ott minden fölött uralkodik, azonos azzal a Végtelen Hatalommal, mely a világok végtelen rendszereit kormányozza az űrben. Határozottan higgyük el!

A völgyben van egy medence, melyet a hegyoldal kiapadhatatlan tava lát el vízzel. A völgy medencéje tehát vízkészletét beleáradás módján nyeri a hatalmasabb hegyoldali tóból. Az is tény, hogy a kisebb tó vizének állománya és jellemző tulajdonsága teljesen azonos a nagyobb tó vizével. Azonban a különbség köztük ez: a hegyoldal tava vízbőséggel fölötte áll a völgy tavának, mert hasonló kis tavak végtelen sokaságát táplálhatná anélkül, hogy valaha is kiapadna.

Az ember számára nincs más korlát, mint amelyet önmaga emel azáltal, hogy nem ismeri saját lényét. Nincs más korlát, mint amelyet önmaga szab magának. Tudomásul kell vennünk, hogy nem a környezet csinálja az embert, hanem az embernek kell hatni környezetére és hathat is rá.

Ne rendeljük alá egyéniségünket, mely hatalmunk legfrissebb forrása azoknak a hagyományos szokásoknak, melyeket az a nagy tömeg teremt, melynek nincs elég ereje, hogy egyéniségét megőrizze.

A legfenségesebb erő titka abból a forrásból fakad, hogy belső érzelmeinket külső eszközeinkkel összhangba hozzuk. Magasztos sugallatok hathassák át lelkünket, teljesen fogékonnyá válunk a magasabb sugallatok Fenséges Forrása iránt. Együtt működöm és teljesen összhangba jövök magasabb hatalmakkal, amelyek általam szólalnak meg.

Ha írsz, légy igaz, ne félj és lény hű saját lelked sugallatához.

Ha valamely vallás hirdetője vagy, szabadítsd meg magadat emberek alkotta dogmáktól, melyek annyi embert rabságban tartanak, s amennyiben fogékonnyá válsz az Isteni Lehelet iránt, olyan arányban lesz tekintélye szavadnak. Ha így cselekszel, akkor kevesebbet tanulmányozod majd a prófétákat és önmagad válsz prófétává. Számodra éppen úgy nyitva áll ez az út, mint akárki másnak.

Tőlünk függ, hogy abba a mennyországba emelkedjünk föl, ahová akarunk s ha fel akarunk emelkedni, akkor a Világegyetem minden magasabb hatalma egyesül majd, hogy oda fölsegítsen bennünket.

Az emberi élet nagy központi ténye a végtelen élettel való egységünknek tudatos, éltető megvalósulása és az isteni belénk áradás iránt való teljes fogékonyságunk. Életünket összhangba hozzuk a nagy törvényekkel és erőkkel, hogy a magasabb hatalmak működése és alkotása megnyilatkozzék általunk.

Van lelki életünk, mely közvetlenül Istentől ered, melynek révén a Végtelenséghez tartozunk és van anyagi életünk, melynek révén a körülöttünk lévő anyagi világegyetemhez tartozunk.

Minden előbb láthatatlan és csak aztán valósul meg láthatóan.

A szó hatalma valóságos tudományos tény. Gondolaterőnk működése révén van teremtő hatalmunk.

Az ember egyéni léte az anyagi világ érzéki részén kezdődik és örökké megnyilatkozó isteni életénél és hatalmánál fogva fölemelkedik egymás után fokozódó étheri és mennyei szférák közt rendeltetési helyére, a kimondhatatlan fénybe és nagyszerűségbe. Minden anyagi bolygóban és fölötte van egy hasonló étheri bolygó, vagy lelki világ és minden anyagi szervezetben és fölötte van egy megfelelő étheri szervezet vagy lelki test, amelynek csak külső utánzata a megtestesült anyag. Ebből az étheri vagy lelki bolygóból, mely az emberiség eredetének közvetlen hazája: szállongnak végtelen fokozatban égitestek és ezek egymás fölött keringve az átszellemült lények mennyei magasságába emelkednek, melyet az ember érzéke fel nem foghat.

Amennyiben fölismerjük, hogy Ő mindenütt jelen van és mindennek fölötte áll, olyan arányban áll módunkban részt venni hatalmában és életében. Minden percben mindenben és mindenütt megnyilatkozik és tudatába jövünk ezzel az élettel való egységünknek, akkor részesei is leszünk és megvalósítjuk magunkban az Ő életének tulajdonságait. Csatornáivá leszünk a Végtelen Értelem és Hatalom beáramlásának. Az igazi lelki életet kapcsolatba hozzuk a testi élettel. A lélek működése révén fölismerjük egységünket az Istennel, aki minden lélekben mint egyénített alak nyer kifejezést.

Ennek köszönhetjük benső vezetőnket, melyet sugallatnak nevezünk. Ez a bensőnkben nyíló szellemi érzék hasonló külső érzékeinkhez és megvan a képessége, hogy függetlenül minden külső forrás értesítésétől észlelje, megragadj és fölismerje az igazat. Ezt nevezzük sugallatnak.

Aki összhangban él a lét magasztos törvényeivel és fogékonnyá válik irántuk, annak megnyilatkoznak. Amennyiben megfelelő lelkiállapotot teremtünk magunkban, olyan arányban valósulnak meg bennünk a legmagasabb rendű látományok és sugallatok.

Ha mindnyájan megvalósítjuk a Végtelen Szellemmel való egységünket, ezzel bizonyos értelemben megvalósítjuk mindnyájunknak egymással való egységét. Mindnyájan részei vagyunk a nagy egésznek. Ha teljesen megvalósítjuk azt a nagy tényt, hogy minden élet egy, hogy mindnyájan részesei vagyunk a Végtelen Forrásnak, hogy ugyanaz az élet van minden egyénben, akkor megszűnik minden előítélet, gyűlölet és szeretet fejlődik, mely fenségesen uralkodik majd. Akárhova megyünk és akármikor érintkezünk az emberekkel, mindenütt fölismerjük Isten jelenlétét.

Gyakran hallom a következő megjegyzést: Eben az emberben nem találok semmi jót. Aki ezt mondja, az nem látnok. Tekintsünk mélyebben az emberek lelkébe és minden ember lelkében ott találjuk majd az Istent. De ne feledkezzünk meg arról, hogy csak Isten ismerhet föl Istent.

A gyűlölet és hasonló érzelmek természetellenesek, szabálytalanok és visszásak, tehát nincsenek összhangban a világegyetem örök rendjével. Ha szeretet a törvény teljesítése, akkor az ellenkező érzelem a törvénynek közvetlen megsértése.

Semmivel se segíthetünk valakin jobban, mintha hozzásegítjük önmagának a megismeréséhez. A legjobb módja annak, hogy valakit önmagának megismeréséhez juttassunk az, hogy hozzásegítjük ahhoz, hogy tudatába jöjjön a lelkében szunnyadó erőknek.

Nincs lényegesebb, mélyebb jelentőségű parancsolat, mint ez: Lény önmagadhoz igaz! Más szavakkal légy igaz saját lelkedhez, mert saját lelked révén szól hozzád Isten hangja. Ez benső vezetőnk. Ez a lelkiismeret, lelki sugallatunk hangja. Magasabb énünk, a lélek és az Isten hangja.

Ha elérkezik olyan időpont, amikor nem tudjuk, hogy milyen iránynak induljunk, az a mi hibánk. De ha bennünk rejlik a hiba, akkor ennek a természetellenes állapotnak az orvoslása is bennünk rejlik.

Ha bármikor nem vagyunk vele tisztában, hogy melyik iránynak induljunk és minden külső vezetéshez és eszközhöz hiába fordultunk, akkor nézzünk lelki szemükkel, halljunk lelki fülünkkel és tegyük lehetővé, hogy ez az egyszerű, természetes szép folyamat zavaró kétkedés nélkül folytatódjék. Minden szomorú órában és váratlan zavarok idején ezt az egyszerű tanácsot kövessük s ezt, mint minden más tanácsot, a kedves régi Szentírásban találjuk meg: Vonulj vissza benső kamrádba és zárd be az ajtót!

A lélek isteni és föltár mindent előttünk, tisztán közeledik a Végtelen Szellemhez. Ez mindannyiunk egyenlő öröksége.

Ragaszkodjunk Istenhez való egység gondolatához, mely így erősebben megvalósul. Ha ebben a megvalósulásban élünk, akkor látjuk majd, hogy semmitől sem esünk el, mert a megvalósulás mindent magába foglal.

Alvás közben jobbadán anyagi testünk nyugszik, lelki életünk folytatja működését. Eközben hatalmunkban áll teljesen természetes, szabályos módon felvilágosítást nyerni, tudásunkat fejleszteni. A lélek, melynek révén kapcsolatban vagyunk a Végtelen Szellemmel, szakadatlanul működik, tehát akkor is, mikor testünk pihen. A lélek ilyen módon gyakran a legmagasztosabb sugallatokhoz jut s ez természetes is, mert ilyenkor nem közlekedik a külső, anyagi világgal. Mielőtt elalszunk, nagy gondot fordítsunk arra, hogy milyen természetű gondolatok foglalkoztatják lelkünket.

Mélyedjünk el ebben a békés érzelembe és megfontolt higgadtsággal bocsássuk ki a szükséges fölvilágosítás s tájékoztatás után való komoly vágyunkat. Mikor fölébredünk, akkor mielőtt a külvilágból jövő valamelyik eszme vagy ténykedés elvonhatná figyelmünket, rövid ideig lelki sugallatunk legyen útmutatónk. Mondjuk ki bátran szóval vágyainkat, ezzel a rezgő erőket indítjuk meg, melyek kiáradva hatást gyakorolnak és egyesülnek más erőkkel, és óhajaink megvalósítását segítik.

Az emberek a nyugalmat a külvilágban keresik, ahelyett, hogy bensejükben keresnék. Békét csak bensőnkben találhatjuk. Istennel való egység a béke. Megvan a hatalmunk, hogy lelkünk mélyébe hatoljunk és meglássuk, hogy miféle rejtett indító okok működnek ott.

Ha a béke szellemével teljesen összhangba jövünk, akkor nem izgathat bennünket többé rágalom, szembetűnő rossz bánásmód, eredjen az barátainktól vagy ellenségeinktől.

Mindig nyugodtak maradjunk, ha tudatába vagyunk annak a ténynek, hogy életünkben és cselekedeteinkben hívek maradtunk az igazság törvényeihez, melyek az egész világegyetemet áthatják és minden egyesítenek.

Nyugodj meg az Úrban, türelmesen várjál és Ő majd teljesíti szíved vágyát. Mindent megkap az, aki hajlandó elfogadni. Minél bensőbb egyetértésben vagyunk a Fenséges Hatalommal, annál kevesebbet kell aggódnunk valami kimenetele fölött. Amennyiben fogékonnyá válunk iránta, olyan arányban nyilatkozik meg bennünk.

Aki önmagát ismeri és a mindenhova kiterjedő bölcsességgel és hatalommal való egységének tudatában van felhasználja ezt a törvényt és midőn az emberek látják az eredményt, melyet saját korlátoltságuknál fogva csodának neveznek.

Ha a fa is fösvényen ragaszkodnék ősszel a leveleihez, mikor ezek már céljuknak megfeleltek, akkor hogyan fejlődhetnék teljes, szép, új élet tavasszal? Ha minden dolgot, ahogy jön, élvezünk és bölcsen túladunk rajta, jutunk örökké megújuló készlethez, mely sokkal jobban megfelel jelen szükségleteinknek, mint a régi készlet.

Minden lépéssel, mellyel Istenhez közeledünk, meg segítjük az egész emberiséget ehhez a megvalósuláshoz. Athanasius így nyilatkozik: Istenné válhatunk, míg még porhüvelyünkben leledzünk is.

Minden próféta, bölcs és megváltó egészen természetes folyamat révén jutott hatalmához és vált azzá, ami volt. Mindnyájan felismerték a Végtelen Élettel való egységüket és az tudatosan megvalósult bennük. Istennél nincs személyválogatás.

Ha lelkünk úgy megnyílik a magasztosabb hatalomnak, hogy ez megnyilatkozhatik bennünk, akkor a belénk áradt sugallatnak révén bizonyos értelemben embertársaink megváltójává válunk és ilyen módon mindnyájan egymás megváltója lehetünk. Ilyen módon válhatunk az egész világ megváltójává.

A zsidó egyaránt imádkozhat katholikus templomban, a buddhista a keresztény templomban és a keresztény a buddhista templomban. Saját tűzhelyénél, hegyen vagy köznapi életének küzdelmei közt is végezheti mindenki imáját. Mert az igazi imához csak Isten és az emberi lélek szükséges, nincs kötve se időhöz, se évszakhoz, sem pedig alkalomhoz és helyhez. Istent mindenütt és bármikor fölkereshetjük.

Légy fogékony! Szükséges, hogy szívünk és szemünk megnyíljék és fogékonnyá váljék, másodsorban szükséges a komoly őszinte törekvés. Ha néhány perczig lelkünk csendjébe mélyedünk, ott egymagunkban vagyunk Istennel, fogékony lesz a lelkünk és türelmesen bevárjuk az óhajtott megvalósulást.

Amennyiben fogékonnyá válik iránta, olyan arányban érezzük majd nyugodt, békés, felvilágosító hatalmát, mely összhangba hozza a testet a lélekkel s így önmagunkat az egész világgal. Ekkor eljutunk a hegytetőre, hol Isten hangja szólal meg bennünk, s ha nem is lehetünk mindig a hegyen, de ilyen módon folytonosan tudatában élünk annak a sugallatnak, hatalomnak és szépségnek, amelyet ott éreztünk. Mindenütt a végtelen szeretet, élet, bölcsesség, béke, hatalom és gazdagság Szelleme vezet, oltalmaz bennünket és gondoskodik rólunk.

Ha tudatára jutunk a Végtelen Élettel való egységünknek, akkor belevegyülünk az isteni sorrendnek áramába. Ha összhangba jövünk környezetünkkel, a mennyei élettel és az egész világegyetemmel. És mindenek fölött önmagunkkal.

Ha ebben a magasztos tudatban élünk, ezzel nem mellőzzük az érzékeket, hanem egyre jobban tökéletesítjük azokat. Így változtatunk át tehetetlen gyengeséget erővé, bánatos sóhajokat örömmé, sejtésektől való félelmet bizalommá és vágyakat valósággá.